بررسی و رصد بازار گردشگری

پژوهش در صنعت گردشگری عبارت است از بررسی مسایل مرتبط با سفر، گردشگری و گردشگران به صورتی منظم، عینی،علمی و منطقی. با جهانی شدن فعالیت های این صنعت، پژوهش اهمیت زیادی یافته است و دست اندرکاران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی درباره محصولات و خدمات صنعت گردشگری، نیازمند پژوهش های گسترده و دقیقی در این زمینه می باشند. صنعت گردشگری در جهان، دستخوش تغییرات بسیار سریعی شده است. بنابراین برنامه ریزان، مدیران، متولیان و فعالان این صنعت باید بتوانند در برابر چالش های داخلی و خارجی مختلف، واکنش مناسبی نشان دهند.

پژوهش در صنعت گردشگری می تواند سازمان های دولتی و خصوصی را در امر سیاست گذاری و تعیین اولویت هایی(لینک به مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک مقاصد گردشگری)که مناسب تغییرات بازار و جامعه باشند، یاری کند. در بخش خصوصی با استفاده از انواع روش های کمی و کیفی، می توان بهترین و اثربخش ترین روش های عملی را انتخاب کرد و از طریق پژوهش، بهره وری را افزایش داد. در مورد مدیریت بازار، برندسازی و تبلیغات،(مدیریت بازاروبرندسازی مقاصد گردشگری)پژوهش ارزش های زیادی دارد. با استفاده از نتیجه مطالعات نگرش و رفتار گردشگران، تحلیل رقبا، و بررسی روندها و میزان تقاضا، می توان برنامه های استراتژیک بازاریابی را تدوین کرد.

وجه مشخصه تشکل مدیریت ایده های گردشگریدر بررسی و رصد بازار گردشگری، دانش به روز و تخصص وسیع آن در پژوهش های علمی ـ کاربردی گردشگری می باشد.تشکل مدیریت ایده های گردشگری بر این باور است که آن چه قابل بررسی و اندازه گیری نباشد، قابل مدیریت نخواهد بود. از اینرو، به شیوه گردآوری داده ها و نوع آنها بسیار اهمیت می دهد.

از سوی دیگر، علاوه بر این که خدمات بررسی و رصد بازار گردشگری، یکی از خدمات تخصصی این تشکل می باشد؛ عنوان پیش نیاز تمامی پروژه های برنامه ریزی و بازاریابی این تشکل نیز ارائه می شود.تشکل مدیریت ایده های گردشگری این توانایی خود را در طی فرآیندی جامع و دقیق، از مراحل اولیه پژوهش گرفته تا تحلیل نهایی به کار می بندد:

از جمله زیرمجموعه های خدمت بررسی و رصد بازار گردشگری این تشکل، عبارتند از:

 • بررسی بازار گردشگران داخلی و خارجی
 • تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و رقابتی
 • استخراج روندهای صنعت گردشگری کشور
 • تجزیه و تحلیل رفتار و نگرش گردشگران (روانشناسی گردشگران)
 • افکارسنجی گردشگران
 • مطالعات جایگاه یابی بازار و برند: بر مبنای شناسایی آنچه که یک مقصد یا جاذبه یا مکان خاص بهتر از سایرین انجام می دهد.
 • مطالعات بخش بندی گردشگران
 • استخراج الگوی مصرف انواع گردشگران
 • شناسایی نیازهای آموزشی گردشگری
 • شناسایی نوع فعالیت های مناسب مقصد
 • پیش بینی تقاضای بازار و نیازهای آتی به خدمات و تسهیلات گردشگری
 • تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی گردشگری
 • تجزیه و تحلیل SWOT مقاصد گردشگری.