چرا گردشگری ؟

گردشگری نه تنها گسترده ترین صنعت خدماتی است؛ بلکه بزرگترین، متنوع ترین و پویاترین صنعت در جهان به حساب می آید.امروزه حجم تجارت در این صنعت معادل با صادرات نفنی، مواد غذایی یا صنعت خودروسازی است و گاه از آنها سبقت می گیرد، و یکی از مهمترین صادرات و منابع درآمد مبادلات خارجی در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد.

سالیان سال است که گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی در جهان، از رشد مداومی برخوردار بوده است.و به یقین، این بازیگر مهم تجارت بین الملل، در سده آتی، با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت. گردشگری، صنعتی نوپا در جهان محسوب می شود، که در ایران نیز از سابقه چندانی برخوردار نیست؛ بنابراین، فرصت های کشف نشده بسیاری را می تواند در اختیار کشور و سرمایه گذاران قرار دهد.

ایران نیز، یکی از مهمترین کشورهای جهان از نظر وسعت و قدمت مکان های تاریخی و فرهنگی به شمار می رود. بر همین اساس، از پتانسیل بسیار زیادی برای رشد، توسعه و جلب گردشگران بین المللی برخوردار است.

گردشگری، تجارتی عظیم، و صنعتی پاک و دوستدار محیط زیست است که تمامی کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ، به دنبال بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می باشند. کسب مزیت، جز با اندیشیدن درباره خواسته ها و رفتار گردشگران در مقصد، و به تبع آن، سرمایه گذاری جهت ارائه مناسب ترین خدمات و تسهیلات برای آنها میسر نخواهد بود.این صنعت، در صورت مدیریت صحیح و پایدارگونه، به حفظ منابع طبیعی و فرهنگی جوامع کمک می کند و با اعطای ارزش اقتصادی به اماکن بی رونق، جان دوباره ای بدانها می بخشد.نباید فراموش کنیم که ورود یک گردشگر به کشور، نیروی محرکه ای برای حرکت چرخ اقتصادی کشور و برقراری روابط دوستانه با جهان است.

اما با توجه به تنوع گسترده و رقابت تنگاتنگ مقاصد گردشگری با یکدیگر، عواید این صنعت به طور یکسان بین تمامی کشورها و مقاصد گردشگری تقسیم نشده است؛ این نه تنها ناشی از پتانسیل های مقصد، و برنامه ریزی های مدیریتی در منطقه است؛ بلکه، از میزان تقاضای گردشگران نیز نشأت می گیرد. گردشگران از هر مقصدی، امکانات و خدمات خاصی را انتظار دارند. تمامی این عوامل، تنوع و گوناگونی سرمایه گذاری در مقاصد مختلف گردشگری را منجر می شوند.

به هر حال، باید بتوان دارایی ها و پتانسیل های گردشگری را به جاذبه، مقصد و محصولاتی رقابتی و قابل بازاریابی تبدیل کرد؛ محصولاتی که منافع اجتماعی و اقتصادی را به حداکثر برسانند، و اثرات منفی را کاهش دهند. به دنبال آن باید بتوان به ارائه مناسب آن به گردشگران داخلی و خارجی نیز پرداخت. تشکل مدیریت ایده های گردشگری به دنبال دستیابی به این اهداف عمده می باشد.