اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (آذر 1396)

اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (آذر 1396)

وزارت یا سازمان؟ مرکز پژوهش ها_004 وزارت یا سازمان؟ مرکز پژوهش ها_005 وزارت یا سازمان؟ مرکز پژوهش ها_007